Beleid tegen pesten - Chiro Pittem.

Wat valt volgens ons onder ‘pesten’:

 • Uitgesloten worden uit de groep
 • Fysieke agressie (slaan, schoppen, duwen,...) gericht naar ander persoon
 • Opzettelijk spullen van anderen afpakken, verstoppen of beschadigen
 • Anderen beledigen, negatieve opmerkingen geven
 • Meedoen (meelopen) met ‘een pester’

Stap 1: Signaleren.

In de eerste plaats rekenen we erop dat jullie als ouders onmiddellijk contact met ons (volwassen begeleiding en/of leiding) opnemen van zodra jullie volgende zaken vernemen van jullie kind:

 • Je kind wordt gepest.
 • Je kind merkt dat anderen gepest worden of je kind vermoedt dat anderen gepest worden.
 • Je kind wordt uitgesloten uit de groep of heeft het gevoel er niet bij te horen.
 • Je kind merkt dat anderen uit de groep worden uitgesloten.
 • Je kind merkt dat er via sociale media negatief over anderen gepraat wordt.
 • Je kind loopt mee met ‘een pester’ (om welke reden ook)

Stap 2:

Aanspreken en bewust maken van het pestgedrag.

Als pesten wordt vastgesteld, dan zal de leiding een gesprek aangaan met de betrokken personen, zijnde de pester(s) en het gepeste kind(eren).
Tevens zal met de volledige afdelingsgroep waar gepest wordt dit thema besproken worden, zonder dat namen genoemd worden.
De volwassen begeleiding wordt hierin betrokken.


Gesprek met kind dat gepest wordt en ouders, samen met leiding en volwassen begeleiding.

Op die manier zijn de ouders op de hoogte en horen ze het verhaal van hun kind, samen met het verhaal van de leiding.
Samen zal besproken worden wat er verder nodig is om dit pestgedrag te stoppen.


Stap 3: Gesprek met het pestende kind en ouders, samen met leiding en volwassen begeleiding.

Indien de gemaakte afspraken uit vorige stappen niet voldoende blijken om pestgedrag te stoppen, zal een gesprek volgen met het pestende kind en de ouders.
Het is belangrijk dat ouders hiervan op de hoogte zijn en betrokken worden.
Samen met de ouders, leiding en volwassen begeleiding zal besproken worden wat er verder nodig is om pestgedrag te stoppen.


Stap 4: Time-out.

Indien vorige stappen niet helpend zijn om pestgedrag te stoppen, dan zien we ons genoodzaakt om ‘de pester’ een time-out van 2 weken te geven. Dat wil zeggen dat hij/zij
2 weken na elkaar niet naar Chiro kan komen.
Hiermee hopen we dat ‘de pester’ even tijd heeft om na te denken over zijn/haar gedrag en wat de gevolgen zijn voor anderen en voor zichzelf.
Een beslissing tot time-out wordt genomen door de volwassen begeleiding in samenspraak met de leiding.

Hopende op deze manier pesten in de kiem te smoren!
Omdat we in Chiro geloven!


Volwassen begeleiding Chiro Pittem,
Jean-Yves Boodts en Annemie Dupon.